Organizační struktura obce

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva, jejichž počet se na každé volební období stanoví v souladu se Zákonem 128/2000 Sb. Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva uveřejněn způsobem v místě obvyklým. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.

 
  • Zastupitelstvo obce Chleny:
  Jiří Plocek - starosta obce
  Jan Šimek - místostarosta
  Patrik Kameník
  Pavel Novák
  Lubomír Sychra
  Jan Kvasnička
  Josef Štepka
 
  • Finanční výbor obce:
  předseda: Jan Kvasnička
  členové: Luboš Sychra, Jitka Nováková
 
  • Kontrolní výbor:
  předseda: Pavel Novák
  členové: Patrik Kameník, Josef Štepka