Povinné informace dle zák.č.106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Obec Chleny

2. Důvod a způsob založení

Obec Chleny (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.1.1992 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Obec Chleny
Chleny 68
517 45, Chleny
 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obec Chleny
Chleny 68
517 45, Chleny
 

4.3 Úřední hodiny:

Pondělí, Středa     9:00 - 12:00   a   15:00 – 17:00 hod.
 

4.4 Telefonní spojení:

Pevná linka: 494 547 222 (sekretariát starosty)
Mobil: 724 188 397 (starosta obce)
Mobil: 739 222 637 (místostarosta obce)
 

4.5. Čísla faxu

neexistuje
 

4.6 Adresa internetové stránky:

www.chleny.cz
 

4.7 Adresa e-podatelny:

elektronická podatelna přijímá podání prostřednictvím buď:

  • e-mailové zprávy, podepsané zaručeným elektronickým podpisem
Dle § 11 zákona č. 227/2000 Sb. je nutno používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. Přijetí veškerých podání zaslaných elektronickou poštou je odesílateli při doručení zprávy automaticky potvrzeno. Nedojde-li zpět potvrzení o přijetí podání, zpráva nebyla doručena. Adresa pro odeslání e-mailové zprávy do e-podatelny: obecchleny@tiscali.cz
 
  • na technickém nosiči dat (CD, DVD, flash disk)
Nosič můžete doručit do úřadovny obecního úřadu v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

  

4.8 Další elektronické adresy:

oficiální email: obecchleny@tiscali.cz
ID schránka: uhyaphr

 

5. Případné platby lze poukázat na:

Číslo účtu / kód banky - 1240516369/0800 - Česká spořitelna, a.s.
Mezinárodní formát - IBAN: CZ85 0800 0000 0012 4051 6369

 

6. IČO

00274917

 

7. DIČ

CZ00274917 - Obec Chleny je plátce DPH

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Organizační struktura obce

Vyhlášky a nařízení

- Veřejnoprávní smlouvy (v současné době obec nezveřejňuje)

Finanční rozpočty

Výroční zprávy

- Prodeje a pronájmy

- Zákon o střetu zájmů

- Zásady pro poskytování příspěvků

- Pravidla pro přidělování bytů v domě zvláštního určení

               - Zápisy z jednání Zastupitelstva obce

               - Úřední deska

               - Územní plán obce Chleny

               - Organizační řád obecního úřadu

               - Telefonní seznam

               - Řešení životních situací

               - Formuláře a žádosti ke stažení - v současné době obec Chleny nezveřejňuje

               - Deklarace bezpečnostní politiky - v současné době obec Chleny nezveřejňuje

               - Komunitní plán sociálních služeb - v současné době obec Chleny nezveřejňuje

8.2 Rozpočet obce

8.3 Zápisy z jednání zastupitelstva obce

8.4 Úřední deska

 

9. Žádosti o informace

9.1 Informace poskytnuté na základě žádosti o informaci

      1/2019

      1/2022

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty lze podat v úředních hodinách přímo na obecním úřadě, nebo elektronicky prostřednictvím e-adresy obecchleny@tiscali.cz.

 

11. Opravné prostředky

Lhůty a formální náležitosti podání opravných prostředků proti rozhodnutí o právech a povinnostech osob se řídí zákonem č.500/2004 Sb., správním řádem v platném znění. Místem pro příjem těchto podání je podatelna – Obecní úřad Chleny.

Další informace z litery zákona:

  1. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  2. O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat.
  3. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
  4. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
  5. Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců 1, 3 a 4 platí pro rozklad obdobně.
  6. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

 

 

12. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě, nebo si je můžete stáhnout.

Formuláře a dokumenty Městského úřadu Kostelec nad Orlicí

Formuláře na stránkách www.statnisprava.cz

Další formuláře ke stažení na www.formulare-ke-stazeni.cz

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Každý z nás se čas od času dostane do situace, kdy potřebuje vyřídit nějakou úřední záležitost. A někdy zbytečně vystojíte frontu jen proto, aby jste se dozvěděli, že nemáte ověřený podpis, či vám chybí rodný list. Aby jste byli lépe připraveni na úřední jednání v běžných záležitostech, předkládáme vám informace, vzory formulářů a odkazy na intenetové stránky kompetentních orgánů, kde najdete praktické návody pro řešení nejběžnějších životních situací.

Portál veřejné správy - životní situace
Životní situace na Portálu veřejné správy jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu ke státní správě. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedená instituce.

Občan na úřadě - Portál Ministerstva vnitra ČR
Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu.

Formuláře a žádosti ke stažení - v současné době obec Chleny nezveřejňuje

Deklarace bezpečnostní politiky – v současné době obec Chleny nezveřejňuje

Komunitní plán sociálních služeb – v současné době obec Chleny nezveřejňuje 

Portál Veřejné správy České republiky

Královehradecký kraj

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Evidence právních předpisů

14.3 Vydané právní předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebylo dosud vydáno

 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

V současné době Obecní úřad Chleny neposkytuje žádné vzory licenčních smluv.

16.2 Výhradní licence

V současné době Obecní úřad Chleny neposkytuje žádné výhradní licence.

 

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

18. Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

 

19. Doplňující informace

 

19.1 Seznam SRO zřízených obcí

v současné době obec Chleny nezveřejňuje

 

19.2 Seznam organizací zřízených obcí 

Mateřská škola Chleny

 

19.3 Rejstřík honebních společenstev

dokument ke stažení zde

 

19.4 Živnostenský rejstřík

na portálu Ministerstva průmyslu a obchodu

 

19.5 Obchodní rejstřík

na portálu Justice.cz

 

19.6 Rejstříky a registry státní správy

na portálu Státní správy