Rozvoj obce a území

Územní plán je z hlediska obce a jejich občanů jedním z nejdůležitějších dokumentů. Územní plán (ÚP) stanovuje urbanistickou koncepci, tj. základní koncepci rozvoje území obce, ochranu jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání v krajině. Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Rovněž řeší koncepci dopravní a technické infrastruktury, koncepci využití krajiny apod. ÚP vytváří předpoklady pro kvalitní rozvoj a výstavbu. 


 

Územní plán Chleny

 

  • Datum vydání ÚP: 07.08.2014
  • Datum účinnosti: 22.08.2014